usługi


OCZYSZCZANIE PLACÓW, ULIC, CHODNIKÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNCYH

 Więcej

TARGOWISKO


Możesz tu kupić warzywa i owoce. Świeże mięsą i inne delikatesy z lokalnych wędzarni. Koniecznie przyjdź i spróbuj natury!

Więcej

grabskie sioło


Zapraszamy na kajaki, rowery, grill, ognisko. Zorganizujemy dla Was wszelkie spotkania i imprezy. 

Więcej

sCHRONISKO


Przygarnij psa... 
"Są dwa światy i jedno słońce,
które u nas słabiej coś grzeje [...]"

Więcej

Tekst jednolity Umowy spółki Zakładu Utrzymania Miasta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością


§1

Stawający oświadczają w imieniu reprezentowanych spółek, że zgodnie z uchwałą Nr 2/98
Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skierniewicach ul. Czerwona 7 z dnia 7 kwietnia 1998r. oraz uchwałą Nr 3/98 Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Energetyki Cieplnej ul. Przemysłowa 2 z dnia 7 kwietnia 1998r. zawiązują Spółkę.

§2

Nazwa Spółki brzmi: Zakład Utrzymania Miasta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwana dalej „Spółką". Spółka ma prawo używać skrótu nazwy ZUM sp. z o.o. Siedzibą Spółki jest miasto Skierniewice.

§3

Czas działania Spółki jest nieograniczony.

§4

Przedmiotem działania Spółki jest:

1. 01.12.B.- Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych, szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych;
2. 01.41.B.- Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych;
3. 01.42.Z.- Działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej;
4. 37.10.Z.- Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom;
5. 45.1 - Przygotowanie terenu pod budowę;
6. 45.2 - Wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub części; inżynieria lądowa i wodna;
7. 45.3 - Wykonywanie instalacji budowlanych;
8. 45.4 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych;
9. 52.63.- Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową;
10. 55.2 - Obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe;
11. 60.24.C- Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą;
12. 63.21.Z. - Działalność wspomagająca transport lądowy, pozostały;
13. 74.40.Z.- Reklama;
14. 74.87.B. - Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana;
15. 90.03.Z.- Działalność sanitarna i pokrewna;
16. 93.03.Z.- Pogrzeby i działalność pokrewna;
17. 93.05.Z.- Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.385.000,- (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 1.385 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000, - (jeden tysiąc) złotych każdy. Wpłaty na udziały będą dokonywane wpłatami pieniężnymi i niepieniężnymi. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5.000.000,- (pięciu milionów) złotych w terminie do 31 grudnia 2013 roku może nastąpić na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników i nie powoduje to zmiany umowy spółki.

§6

Kapitał zakładowy Spółki został objęty w następujący sposób:
1) Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skierniewicach obejmuje 135 (sto trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej
1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział, na łączną kwotę 135,000,- (sto trzydzieści pięć tysięcy) złotych, z czego:
- 4 (cztery) udziały o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział objęła za gotówkę;
- 131 (sto trzydzieści jeden) udziałów o wartości nominalnej 1.000,-(jeden tysiąc) złotych każdy udział - objęła za aport rzeczowy opisany w protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawartym w akcie notarialnym z dnia 18.06.2003r. za nr rep. A2341/2003;
2) Gmina Miasto Skierniewice obejmuje 1.250 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział na łączną kwotę 1.250,000,- (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z
czego:
- 983 (dziewięćset osiemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział - objęta za gotówkę;
- 267 (dwieście sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,- (jeden tysiąc) złotych każdy udział - objęła za aport rzeczowy opisany w protokole Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zawartym w akcie
notarialnym z dnia 18.06.2003r. za nr rep. A2341/2003.

§7

(skreślony)
§8

1. Udziały są zbywalne na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. Udziały w spółce mogą być umarzane.

§9

Władzami Spółki są:
3. Zgromadzenie Wspólników
4. Rada Nadzorcza
5. Zarząd Spółki.

§ 10

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysku i strat za ubiegły rok obrachunkowy.
2. Wyłączenie zysku z podziału pomiędzy udziałowców z przeznaczeniem na utworzenie innych funduszy i inwestycje Spółki.
3. Udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.
4. Uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników.
5. Ustalanie zasad tworzenia i wykorzystania kapitałów rezerwowych i kapitału zapasowego.
6. Zbycie lub nabycie nieruchomości.
7. Określenie zasad wynagradzania członków Zarządu.
8. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki.
9. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
10. Zmiany umowy Spółki.
11. Połączenie lub rozwiązanie Spółki, utworzenie nowej Spółki.
12. Zatwierdzenie planu na rok następny.
13. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd.
14. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.
15. Zgromadzenie Wspólników określa regulamin Rady Nadzorczej.
16. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych przez Zgromadzenie Wspólników

§11

1. Wspólnikom przysługuje nieograniczone prawo kontroli Spółki.
2. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki.

§12

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5 członków, powoływanych przez Zgromadzenie
Wspólników.
2. Rada Nadzorcza lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Zgromadzenie wspólników w każdym czasie.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swe zadania w ramach kompetencji określonych ustawami.
4. Wyłącza się indywidualną kontrolę Spółki przez członków Rady Nadzorczej.

§13

Zarząd Spółki jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz składania podpisów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowy członek Zarządu.

§14

W skład pierwszego Zarządu zostaje powołany mgr Andrzej Michalak.

§15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.

§16

Koszty tego aktu ponoszą założyciele Spółki.

§17

Wypisy aktu należy wydawać Wspólnikom i Spółce w dowolnej ilości.
Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 kwietnia 1998r. sporządzono przez notariusza Elżbietę Werwińską z Kancelarii Notariusza Elżbiety Werwińskiej w Skierniewicach, Repertorium A Nr 516/98, zmienionego:
1) aktem notarialnym z dnia 18 marca 2003r., sporządzonym przez notariusza
Beatę Fidrysiak, z Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Fidrysiak w
Skierniewicach, Repertorium Nr 921/2003,

2) aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 2003r., sporządzonym przez notariusza Beatę Fidrysiak z Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Fidrysiak w Skierniewicach, Repertorium Nr 2341/2003,
3) aktem notarialnym z dnia 4 grudnia 2003r., sporządzonym przez notariusza Beatę Fidrysiak z Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Fidrysiak w Skierniewicach, Repertorium Nr 6066/2003.
4) Aktem notarialnym z dnia 25 maja 2005r., sporządzonym przez notariusza Elżbietę Marię Bożykowską z Kancelarii Notarialnej Notariusza Elżbiety Marii Bożykowskiej w Żyrardowie, Repetytorium A Nr 2447/2005 oraz aktem notarialnym sporządzonym przez tegoż notariusza dnia 8 lipca 2005r za nr rep. A 3521/2005,
5) aktem notarialnym z dnia 15 listopada 2005r., sporządzonym przez notariusza Beatę Fidrysiak z Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Fidrysiak w Skierniewicach, Repertorium A Nr 5592/2005,
6) aktem notarialnym z dnia 09.03.2007r, sporządzony przez notariusza Beatę Fidrysiak z Kancelarii Notarialnej Notariusza Beaty Fidrysiak w Skierniewicach, Repertorium ANr 1187/2007.
Kapitał zakładowy spółki z kwoty 1.105.000 zł do wysokości 1.385.000 zł został podwyższony na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników z dnia 11.02.2004r. o nr 1/2004 i z dnia 18.01.2006r. o nr 1/2006.
Skierniewice, dnia 14.03.2007r.