usługi 


 WIĘCEJ 

grabskie sioło


 WIĘCEJ 

sCHRONISKO

 WIĘCEJ 

  KWATERY

 WIĘCEJ 

Skierniewice, dn. 14.02.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

poniżej 206 000 EURO prowadzonym w oparciu o przepisy   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póż. zm.),

I.       Zamawiający:

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.,

96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75 A, woj. łódzkie,

wysokość kapitału zakładowego 2 157 000,00 zł., wpisany pod nr KRS: 0000166504

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS

tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08

adres poczty elektronicznej(e-mail): zum5@onet.eu

strona internetowa: www.zum-skierniewice.pl

  1. II.Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.
    1. III.Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia:

Przewiduje się możliwość pobierania SIWZ bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 3.

Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w sprawach proceduralnych: Rafał Bury pok.1 lub Dominik Felczak pok. Nr 2,

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego-01/ZP/2018

IV.    Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu:

-olej napędowy - 80 0001,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 23 12 11 00-2

V.  Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie od dnia
01.04.2018 do dnia 31.03.2019 roku

  1. VI.Miejsce wykonania zamówienia: stacja paliw usytuowana na terenie siedziby zamawiającego
  2. VII.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadać
koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne". Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą
dokumenty określone w pkt. 2.3, 2.4

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

3) posiadają cysterny przystosowane do dostaw hurtowych paliwa, a dostawca do czasu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie został ukarany przez Inspekcję Handlową podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za sprzedaż paliw nie spełniających wymagań wynikających z przepisów w zakresie paliw ciekłych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia -podstawa ustawa z dnia 10 stycznia 2003r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali ciekłych ( Dz. U z 2003r nr 17 poz. 154 i nr 199 poz. 1934). Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.1.

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.7.

6)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24 ust. l i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.2.

2.    Na potwierdzenie spełnienia warunków złożą następujące dokumenty:

2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

  1. 2aktualny odpis z właściwego rejestru,
  2. 2.3aktualną koncesję (decyzję wraz z warunkami jej udzielenia),

3.  Warunki płatności:

     Należności za zakupione paliwa będą realizowane na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

VIII.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

         cena (koszt) -100%

IX.    Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego,
   pok. Nr 3. Termin składania ofert upływa
   dnia 13.03.2018 r. o godz. 1200

X.     Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego - pok.
nr 3, termin otwarcia ofert 13.03.2018 r. o godz. 1215

 

XI.    Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

XII.   Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu
       Zamówień Publicznych: 14.02.2018r.

 

 

PILIKI DO POBRANIA

 

SWIZ

Projekt umowy

Oświadczenie oferenta

Formularz ofertowy

 

 

                                                OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO

 

zamówienia poniżej 206 000 EURO prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póź. zm.), ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o. o.
w dniu 14.02.2018 , oraz Portalu UZP numer 517944-N-2018.
Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o. ul Sobieskiego 75 A tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08, e-mail: zum5 @onet.eu , www.zum-skierniewice.pl ogłasza, że przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu został rozstrzygnięty.
Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez Firmę
„Dekopal” Konrad Dębski, Nowy Kurzeszyn 2B, 96-200 Rawa Mazowiecka. Cena jednostkowa wybranej oferty to 3,55 zł/l minus upust 0,19 zł/l tj. 3,36 zł/litr oleju napędowego netto ( 4,14 zł/litr brutto.).

Uzasadnienie wyboru
Wybrano ofertę z najniższą ceną.