Skierniewice, dn. 26.03.2019 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO

 

 

zamówienia poniżej 221 000 EURO prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póź. zm.), ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o. o.
w dniu 19.03.2019 , oraz Portalu UZP numer 526867-N-2019.
Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o. ul Sobieskiego 75 A, tel. 46 833-30-08 fax: 046 833-30-08, e-mail: zum5 @onet.eu , www.zum-skierniewice.pl ogłasza, że przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu został rozstrzygnięty.
Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez firmę:

DAMO Plus sp. z o.o. sp.k., Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

Cena jednostkowa wybranej oferty to 4020 zł/m³ minus stały upust 232,51 zł/m³ tj. 3787,49 zł/m³ oleju napędowego netto ( 4658,61 zł/m³ brutto ).

Uzasadnienie wyboru:
Wybrano ofertę z najniższą ceną.

 

 

PROTOKÓŁ

Otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę paliw płynnych

na rok 2019/2020 (zamów. 2/ZP/2019)

   Zamawiający przeznacza na realizację zamówienia kwotę 330 000,00 zł netto.

Komisja w składzie :

1. Rafał Bury - .przewodniczący

2. Piotr Moskwa - członek

3. Maria Bielicka – członek

stwierdza , że do przetargu wpłynęło 5 ofert :

Wykaz ofert do przetargu na 80.000l ON w sezonie 2019-2020 i wyniki przetargu  
Nr oferty NAZWA OFERENTA                                                 art..91 pkt. 5 Cena ON
wg Orlen
z dn.         20-03-19
upust w zł. Cena jedn. netto Ilość pkt. Miejsce w przetargu Wartość oferty netto  
1

CZECH-OIL sp. z o.o., ul. Zagajnikowa 1A, Dąbrówka Wielka, 95-100 Zgierz

25.03.2019

4020,00 220,95 3799,05 99,70 4 303924,00  
 
2

PETROJET sp. z o.o., Kieszek 52,               26-670 Pionki

25.03.2019

4020,00 186,00 3834,00 98,79 5 306720,00  
 
3

„DEKOPAL” Konrad Dębski, Nowy Kurzeszyn 2B, 96-200 Rawa Maz.

26.03.2019 10.30

4020,00 222,00 3798,00 99,72 3 303840,00  
 
4

„KOPER” sp. jawna, Pilaszków 18, 99-400 Łowicz

26.03.2019 11.30

4020,00 224,40 3795,60 99,79 2 303648,00  
 
5

DAMO Plus sp. z o.o. sp.k. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

26.03.2019 11.45

4020,00 232,51 3787,49 100,00 1 302999,20  

 Żadna ze złożonych ofert nie została przez Komisję odrzucona, żaden Wykonawca nie został wykluczony.  

   Komisja po sprawdzeniu wszystkich ofert stwierdza, że najlepszą (najtańszą) ofertę złożyła firma : DAMO Plus sp. z o.o. sp.k. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz.

   Na tym protokół zakończono.    

 

 

 

 

Skierniewice, dn. 19.03.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa poniżej 221 000 EURO

prowadzonym w oparciu o przepisy   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póź. zm.)

 

I. Zamawiający:
Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.,
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75 A, woj. łódzkie,
wysokość kapitału zakładowego 2 607 000,00 zł., wpisany pod nr KRS: 0000166504
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS
tel. 46 833-30-08; fax 46 833-30-08
adres poczty elektronicznej(e-mail): zum5@onet.eu
strona internetowa: www.zum-skierniewice.pl


II. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia: www.zum-skierniewice.pl
Przewiduje się możliwość pobierania SIWZ bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 3.
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w sprawach proceduralnych: Rafał Bury pok.1 lub Piotr Moskwa pok. Nr 2,
Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego-02/ZP/2019


IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu:
-olej napędowy - 80 0001,
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.
Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 23 12 11 00-2


V. Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie od dnia
01.04.2019 do dnia 31.03.2020 roku


VI. Miejsce wykonania zamówienia: stacja paliw usytuowana na terenie siedziby zamawiającego


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadać
koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne". Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą
dokumenty określone w pkt. 2.3, 2.4
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
3) posiadają cysterny przystosowane do dostaw hurtowych paliwa, a dostawca do czasu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie został ukarany przez Inspekcję Handlową podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za sprzedaż paliw nie spełniających wymagań wynikających z przepisów w zakresie paliw ciekłych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia -podstawa ustawa z dnia 10 stycznia 2003r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali ciekłych ( Dz. U z 2003r nr 17 poz. 154 i nr 199 poz. 1934). Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.1.
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.7.

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24 ust. l i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.2.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków złożą następujące dokumenty:
2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru,
2.3 aktualną koncesję (decyzję wraz z warunkami jej udzielenia),
3. Warunki płatności:
Należności za zakupione paliwa będą realizowane na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

 

VIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) -100%


IX. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego,
sekretariat. Termin składania ofert upływa
dnia 26.03.2019 r. o godz. 1200


X. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego - pok.
nr 3, termin otwarcia ofert 26.03.2019 r. o godz. 1215

 

XI. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.


XII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych: 19.03.2019r.


Pliki do pobrania:
1. SWIZ
2. Projekt umowy
3. Oświadczenie oferenta
4. Formularz ofertowy
5. Klauzula RODO

 

 

Skierniewice, dn. 18.03.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO

Zamówienia poniżej 221 000 EURO prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póź. zm.), ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o.o.

w dniu 14.02.2019 , oraz Portalu UZP numer 51359-N-2019.

Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o. ul Sobieskiego 75 A tel. 46 833-30-08; fax. 46 833-30-08, e-mail: zum5 @onet.eu , www.zum-skierniewice.pl ogłasza, że przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu nie został rozstrzygnięty.

W ustalonym terminie wpłynęło 5 ofert z czego 2 najlepsze były równorzędne. Przewidziana w procedurze przetargowej dogrywka, która odbyła się 18.03.2019, nie wyłoniła zwycięzcy.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia przetarg ulega unieważnieniu i zostanie ogłoszony ponownie.

                                                                                                    

 

 

 

 

Skierniewice, dn. 14.02.2019 r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa
poniżej 221 000 EURO prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póź. zm.),

 .
I. Zamawiający:
Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.,
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75 A, woj. łódzkie,
wysokość kapitału zakładowego 2 607 000,00 zł., wpisany pod nr KRS: 0000166504
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS
tel. 46 833-30-08; fax 46 833-30-08
adres poczty elektronicznej(e-mail): zum5@onet.eu
strona internetowa: www.zum-skierniewice.pl


II. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia: www.zum-skierniewice.pl
Przewiduje się możliwość pobierania SIWZ bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 3.
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w sprawach proceduralnych: Rafał Bury pok.1 lub Piotr Moskwa pok. Nr 2,
Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego-01/ZP/2019


IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu:
-olej napędowy - 80 0001,
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.
Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 23 12 11 00-2


V. Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie od dnia 01.04.2019 do dnia 31.03.2020 roku


VI. Miejsce wykonania zamówienia: stacja paliw usytuowana na terenie siedziby zamawiającego


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadać
koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne". Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą
dokumenty określone w pkt. 2.3, 2.4
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
3) posiadają cysterny przystosowane do dostaw hurtowych paliwa, a dostawca do czasu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie został ukarany przez Inspekcję Handlową podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za sprzedaż paliw nie spełniających wymagań wynikających z przepisów w zakresie paliw ciekłych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia -podstawa ustawa z dnia 10 stycznia 2003r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali ciekłych ( Dz. U z 2003r nr 17 poz. 154 i nr 199 poz. 1934). Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.1.
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.7.

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24 ust. l i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.2.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków złożą następujące dokumenty:
2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru,
2.3 aktualną koncesję (decyzję wraz z warunkami jej udzielenia),
3. Warunki płatności:
Należności za zakupione paliwa będą realizowane na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

 

VIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) -100%


IX. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego,
pok. Nr 3. Termin składania ofert upływa
dnia 13.03.2019 r. o godz. 12:00


X. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego - pok.
nr 3, termin otwarcia ofert 13.03.2019 r. o godz. 12:15

 

XI. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.


XII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych: 14.02.2019r.

 


Pliki do pobrania:
1. SWIZ
2. Projekt umowy
3. Oświadczenie oferenta
4. Formularz ofertowy