usługi 


 WIĘCEJ 

grabskie sioło


 WIĘCEJ 

sCHRONISKO

 WIĘCEJ 

  KWATERY

 WIĘCEJ 

Skierniewice, dn. 14.02.2019 r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa
poniżej 221 000 EURO prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póź. zm.),

 



.
I. Zamawiający:
Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.,
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75 A, woj. łódzkie,
wysokość kapitału zakładowego 2 607 000,00 zł., wpisany pod nr KRS: 0000166504
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS
tel. 46 833-30-08; fax 46 833-30-08
adres poczty elektronicznej(e-mail): zum5@onet.eu
strona internetowa: www.zum-skierniewice.pl


II. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia: www.zum-skierniewice.pl
Przewiduje się możliwość pobierania SIWZ bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 3.
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w sprawach proceduralnych: Rafał Bury pok.1 lub Piotr Moskwa pok. Nr 2,
Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego-01/ZP/2019


IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu:
-olej napędowy - 80 0001,
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.
Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 23 12 11 00-2


V. Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie od dnia 01.04.2019 do dnia 31.03.2020 roku


VI. Miejsce wykonania zamówienia: stacja paliw usytuowana na terenie siedziby zamawiającego


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadać
koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne". Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą
dokumenty określone w pkt. 2.3, 2.4
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
3) posiadają cysterny przystosowane do dostaw hurtowych paliwa, a dostawca do czasu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie został ukarany przez Inspekcję Handlową podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za sprzedaż paliw nie spełniających wymagań wynikających z przepisów w zakresie paliw ciekłych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia -podstawa ustawa z dnia 10 stycznia 2003r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali ciekłych ( Dz. U z 2003r nr 17 poz. 154 i nr 199 poz. 1934). Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.1.
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.7.

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24 ust. l i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.2.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków złożą następujące dokumenty:
2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru,
2.3 aktualną koncesję (decyzję wraz z warunkami jej udzielenia),
3. Warunki płatności:
Należności za zakupione paliwa będą realizowane na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

 

VIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) -100%


IX. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego,
pok. Nr 3. Termin składania ofert upływa
dnia 13.03.2019 r. o godz. 12:00


X. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego - pok.
nr 3, termin otwarcia ofert 13.03.2019 r. o godz. 12:15

 

XI. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.


XII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu
Zamówień Publicznych: 14.02.2019r.

 


Pliki do pobrania:
1. SWIZ
2. Projekt umowy
3. Oświadczenie oferenta
4. Formularz ofertowy