usługi 


 WIĘCEJ 

grabskie sioło


 WIĘCEJ 

sCHRONISKO

 WIĘCEJ 

  KWATERY

 WIĘCEJ 

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Ogłoszenie nr 510068777-N-2020 z dnia 22-04-2020 r.

 

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w ogłoszonym przetargu na „Sukcesywną dostawę karmy dla zwierząt ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pamiętnej 16 w Skierniewicach” udziela zamówienia: MBŁ Łukasz Rycharski; Płock 09-410, ul. K. Baczyńskiego 2/15.

 

 

---

 

Ogłoszenie nr 510068777-N-2020 z dnia 22-04-2020 r.
Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o.: sukcesywna dostawa karmy dla zwierząt ze schroniska dla
bezdomnych zwierząt przy ul. Pamiętnej w Skierniewicach
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 527659-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 75012022600000, ul. ul.
Sobieskiego , 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 333 008, e-mail
zum5@onet.eu, faks 468 333 008.
Adres strony internetowej (url): www.zum-skierniewice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sukcesywna dostawa karmy dla zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul.
Pamiętnej w Skierniewicach
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
dostawa karmy suchej dla psów (43 600 kg) oraz suchej i mokrej dla kotów (150 kg)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 15713000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
22.04.2020
2/3
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 164896.50
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: MBŁ Łukasz Rychalski
Email wykonawcy: lukaszrychalski@o2.pl
Adres pocztowy: 09-410 Płock
Kod pocztowy: 09-410
Miejscowość: Płock
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 178088.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 178088.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 241554.96
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
22.04.2020
3/3
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

---

 

Ogłoszenie nr 540068792-N-2020 z dnia 22-04-2020 r.
Skierniewice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510068777-N-2020
Data: 22/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 75012022600000, ul. ul.
Sobieskiego , 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 333 008, e-mail
zum5@onet.eu, faks 468 333 008.
Adres strony internetowej (url): www.zum-skierniewice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Rychalski, lukaszrychalski@o2.pl
W ogłoszeniu powinno być: Rycharski, lukaszrycharski@o2.pl

 

Skierniewice, dnia 16.04.2020r.

Znak postępowania 3-2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            W dniu 16 kwietnia 2020 roku o godz. 11.00 dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa karmy dla zwierząt ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pamiętnej 16 w Skierniewicach”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 219 000,00zł brutto.

W wymaganym terminie tj. do dnia 16.04.2020 roku do godz.: 11.00 wpłynęły 4 oferty.

  1. Oferta nr 1 została złożona przez:

El Dorado Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Wagonowa 5-7, Wrocław

Kwota brutto: 241 554,96 zł w tym VAT - 17 892,96 zł

Liczba uzyskanych punktów: 73,73 pkt

  1. Oferta nr 2 została złożona przez:

MBŁ Łukasz Rycharski ul. K. Baczyńskiego 2/15; 09-410 Płock

Kwota brutto: 178 088,22 zł w tym VAT – 13 191,72 zł

Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt

  1. Oferta nr 3 została złożona przez:

Eminent Paweł Statucki ul. Wieżowa 51; 62-006 Gruszczyn

Kwota brutto: 208 884,96 zł w tym VAT – 15 472,96 zł

Liczba uzyskanych punktów: 85,26 pkt

 

  1. Oferta nr 4 została złożona przez:

Radosław Kowalski ‘Psotnik’ Julianów Raducki 19; 96-200 Rawa Mazowiecka

Kwota brutto: 207 020,34 zł w tym VAT – 15 334,84 zł

Liczba uzyskanych punktów: 86,02 pkt

Podsumowanie:

Najkorzystniejsza był oferta nr 2 - MBŁ Łukasz Rycharski ul. K. Baczyńskiego 2/15; 09-410 Płock.

18.03.2020
 
Ogłoszenie nr 510049332-N-2020 z dnia 18-03-2020 r.
 
Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o.: sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu - olej napędowy
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
 
Numer ogłoszenia: 518524-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 75012022600000, ul. ul.
Sobieskiego , 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 333 008, e-mail
zum5@onet.eu, faks 468 333 008.
Adres strony internetowej (url): www.zum-skierniewice.pl
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu - olej napędowy
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu - olej napędowy - 90 000 l
 
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8
 
 
SEKCJA III: PROCEDURA
 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
18.03.2020
2/3
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 305402.40
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: KOPER sp. jawna
Email wykonawcy: koperlowicz@interia.pl
Adres pocztowy: 99-400 Łowicz
Kod pocztowy: 99-400
Miejscowość: Pilaszków 18
Kraj/woj.: łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 375644.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 375644.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 387560.70
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
18.03.2020
3/3
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Skierniewice, dnia 13.03.2020

Znak postępowania: ZP/02/2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            W dniu 13.03.2020 roku o godz. 12:15 dokonano otwarcia ofert złożonych
w postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu”.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 360 000 zł

W wymaganym terminie tj. do dnia 13.03.2020 roku do godz.: 12:00 wpłynęło 7 ofert.

Oferta nr 1 została złożona przez:

CZECH-OIL sp. z o.o., Dąbrówka Wielka, ul, Zagajnikowa 1A, 95-100 Zgierz

Wartość oferty brutto: 378 484,41 zł

Wykonawca udziela rabatu w wysokości 201,99 zł/m³ netto

 

Oferta nr 2 została złożona przez:

MKAJ Skorupa sp. z o.o., ul. Traktorowa 109, 91-203 Łódź

Wartość oferty brutto: 376 061,18 zł

Wykonawca udziela rabatu w wysokości 223,88 zł/m³ netto

 

Oferta nr 3 została złożona przez:

PETROJET sp. z o.o., Kieszek 52, 26-670 Pionki

Wartość oferty brutto: 377 949,73 zł

Wykonawca udziela rabatu w wysokości 206,82 zł/m³ netto

 

Oferta nr 4 została złożona przez:

TRANSOIL Group sp. z o.o. sp.k., ul. Stanisława Kazury 22/9, 02-795 Warszawa

Wartość oferty brutto: 387 560,70 zł

Wykonawca udziela rabatu w wysokości 120 zł/m³ netto

 

Oferta nr 5 została złożona przez:

KOPER sp. jawna, Pilaszków 18, 99-400 Łowicz

Wartość oferty brutto: 375 644,95 zł

Wykonawca udziela rabatu w wysokości 227,64 zł/m³ netto

 

Oferta nr 6 została złożona przez:

DAMO Plus sp. z o.o. sp. k., Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

Wartość oferty brutto: 376 212,84 zł

Wykonawca udziela rabatu w wysokości 222,51 zł/m³ netto

 

 

Oferta nr 7 została złożona przez:

DEKOPAL Konrad Dębski, Nowy Kurzeszyn 2B, 96-200 Rawa Mazowiecka

Wartość oferty brutto: 376 244,95 zł

Wykonawca udziela rabatu w wysokości 222,22 zł/m³ netto

 

Każda ze złożonych ofert dotyczyła zamówienia, które będzie wykonane w terminie 01.04.2020 – 31.03.2021.

Wszystkie firmy zaakceptowały projekt umowy, który przewiduje czternastodniowy termin płatności za zakupione paliwo liczony od dnia wystawienia faktury.

 

Ogłoszenie nr 518524-N-2020 z dnia 2020-03-02 r.

 

 

Zakład Utrzymania Miasta sp. z o. o. ogłasza przetarg na: Sukcesywną dostawę paliw płynnych do samochodów i sprzętu - olej napędowy

 

Zakład Utrzymania Miasta sp. z o.o. informuje o dokonaniu modyfikacji w SIWZ w przetargu na zakup paliwa nr ZP/02/2020 W rozdziale XIV pkt. 6 zapis " (...) od każdej wartości brutto(...)" zastapiono "(...) od każdej wartości netto(...)".

W załączniku Nr 2 - Formularz ofertowy - w tabeli w kolumnach 4,5,6 dodano "netto".

Zapis pod tabelą "Oferowany rabat liczony od ceny 1m3 oleju, obowiązującej na stacjach paliw wykonawcy(...)" zastapiono " Oferowany rabat liczony od ceny netto 1m3 oleju, obowiązującej w dniu dostawy na stronie www.orlen.pl(...)"

 

 

Pełną wersję ogłoszenia oraz załączniki do przetargu można pobrać poniżej:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik 1 

 

Załącznik 2 

 

Załącznik 3 

 

Załącznik 4 

 

Załącznik 5 

 

Załącznik 6