usługi


OCZYSZCZANIE PLACÓW, ULIC, CHODNIKÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNCYH

 Więcej

TARGOWISKO


Możesz tu kupić warzywa i owoce. Świeże mięsą i inne delikatesy z lokalnych wędzarni. Koniecznie przyjdź i spróbuj natury!

Więcej

grabskie sioło


Zapraszamy na kajaki, rowery, grill, ognisko. Zorganizujemy dla Was wszelkie spotkania i imprezy. 

Więcej

sCHRONISKO


Przygarnij psa... 
"Są dwa światy i jedno słońce,
które u nas słabiej coś grzeje [...]"

Więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa poniżej 206 000 EURO prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póż. zm.),

 

I. Zamawiający:
Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.,
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75 A, woj. łódzkie,
wysokość kapitału zakładowego 1 385 000,00 zł., wpisany pod nr KRS: 0000166504
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS
tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08
adres poczty elektronicznej(e-mail): zum5@onet.eu
strona internetowa: www.zum-skierniewice.pl

II. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia: www.zum-skierniewice.pl 

Przewiduje się możliwość pobierania SIWZ bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 3.
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w sprawach proceduralnych: Sławomir Koza pok. 3 lub Władysław Guzewski pok. Nr 1, Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego-01/ZP/2014

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu: -olej napędowy - 80 0001,
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych. Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 23 12 11 00-2

V. Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie od dnia 01.04.2015 do dnia 31.03.2016 roku

VI. Miejsce wykonania zamówienia: stacja paliw usytuowana na terenie siedziby zamawiającego

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadać
koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne". Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą
dokumenty określone w pkt. 2.3, 2.4
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
3) posiadają cysterny przystosowane do dostaw hurtowych paliwa, a dostawca do czasu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie został ukarany przez Inspekcję Handlową podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za sprzedaż paliw nie spełniających wymagań wynikających z przepisów w zakresie paliw ciekłych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia -podstawa ustawa z dnia 10 stycznia 2003r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali ciekłych ( Dz. U z 2003r nr 17 poz. 154 i nr 199 poz. 1934). Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.1.
5)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt.2.7.
6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. l i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.2.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunków złożą następujące dokumenty:
2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru,
2.3 aktualną koncesję (decyzję wraz z warunkami jej udzielenia),
3. Warunki płatności:
Należności za zakupione paliwa będą realizowane na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

VIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (koszt) -100%

IX. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, pok. Nr 3. Termin składania ofert upływa dnia 11.03.2015 r. o godz. 1200

X. Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego - pok.nr 3, termin otwarcia ofert 11.03.2015 r. o godz. 1215

XI. Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

XII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 23.02.2015r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO ZAMÓWIENIU poniżej 206 000 EURO prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póź. zm.), ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o. o. w dniu 23.02.2015 , oraz Portalu UZP numer 2359-2015 Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. ul Sobieskiego 75 A tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08 e-mail): zum5 @onet.eu www.zum-skierniewice.pl ogłasza, że przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu został rozstrzygnięty.
Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Firmę DAMO Plus Sp. z o. o. sp.k. 99-440 Łowicz, ul. Małszyce 2d/2e
Cena jednostkowa wybranej oferty to 3 ,71 zł/l minus upust 0,17zł/l tj. 3,54 zł/litr oleju napędowego netto ( 4,35 zł/litr brutto.).

Uzasadnienie wyboru : Wybrano ofertę z najniższą ceną.

 

SWIZ

PROJEKT UMOWY

OŚWIATCZENIE

FORMULARZ