usługi


OCZYSZCZANIE PLACÓW, ULIC, CHODNIKÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNCYH

 Więcej

TARGOWISKO


Możesz tu kupić warzywa i owoce. Świeże mięsą i inne delikatesy z lokalnych wędzarni. Koniecznie przyjdź i spróbuj natury!

Więcej

grabskie sioło


Zapraszamy na kajaki, rowery, grill, ognisko. Zorganizujemy dla Was wszelkie spotkania i imprezy. 

Więcej

sCHRONISKO


Przygarnij psa... 
"Są dwa światy i jedno słońce,
które u nas słabiej coś grzeje [...]"

Więcej

         

                                                                                    Skierniewice, dn. 19.02.2010 r.

         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa
            poniżej 193 000 EURO
prowadzonym w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,poz.177 z póż. zm.),
I. Zamawiający:
Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.,
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75 A, woj. łódzkie,
wysokość kapitału zakładowego 1 385 000,00 zł., wpisany pod nr KRS: 0000166504
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS
tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08
adres poczty elektronicznej(e-mail): zum5@onet.eu
strona internetowa:  www.zum-skierniewice. pl

II.                Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.

III.           Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia: www.zum-skierniewice.pl
Przewiduje się możliwość pobierania SIWZ bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 3.
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w sprawach proceduralnych: Sławomir Koza  pok. 3 lub Piotr Majka  pok. Nr 1,
Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego-01/ZP/2010

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu:
-olej napędowy – 150 000 l,
-benzyna bezołowiowa 95 Pb –20 000 l
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.
Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 23 12 11 00-2, 23 11 12 00-0

V.    Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie od dnia
       01.04.2010 do dnia 31.03.2012 roku

VI. Miejsce wykonania zamówienia: stacja paliw położona w odległości nie większej niż 7 km od siedziby zamawiającego.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadać koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne”. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.3,  2.4
2)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
3)                  posiadają co najmniej 1 stację paliw własną lub dzierżawioną  zlokalizowaną w odległości nie większej niż 7 km od siedziby zamawiającego, na której można zatankować dwa rodzaje paliw takich jak: olej napędowy i benzynę bezołowiową 95, stacja powinna być czynna 12 godzin/ dobę, w tym obowiązkowo w godz. 6.00-16.00, przez 6 dni w tygodniu , a w niedziele i święta po uzgodnieniach telefonicznych.
Stacja ta do terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, nie została ukarana przez Inspekcję Handlową podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za sprzedaż paliw nie spełniających wymagań wynikających z przepisów w zakresie paliw ciekłych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia – podstawa ustawa z dnia 10 stycznia 2003r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali ciekłych ( Dz. U z 2003r nr 17 poz. 154 i nr 199 poz. 1934). Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.1.
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.7.
6)           nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.2.
2.      Na potwierdzenie spełnienia warunków złożą następujące dokumenty:
2.1  informację o stacji na której znajdują się dystrybutory i można zatankować dwa rodzaje paliw takich jak: olej napędowy, benzynę bezołowiową 95 , adres stacji, w której ma być realizowane zamówienie. Stacja ta powinna być zlokalizowana w odległości nie większej niż 7 km od siedziby zamawiającego i czynna min. 12 godzin/dobę w tym obowiązkowo w godz. 6.00 – 16.00, przez 6dni w tygodniu , a w niedziele i święta po uzgodnieniach telefonicznych
2.2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych
2.3 aktualny odpis z właściwego rejestru,
2.4 aktualną koncesję (decyzję wraz z warunkami jej udzielenia),
3.       Warunki płatności: Należności za zakupione paliwa będą realizowane w tygodniowym okresie rozliczeniowym na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

VIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena (koszt) – 100%

IX.            Miejsce i termin składania ofert: siedziba
      zamawiającego,    pok. nr3 Termin składania ofert upływa                                    
     dnia  08.03.2010 r.  o godz. 1200.

X.           Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pok.
         nr 3, termin otwarcia ofert  08.03.2010r. o godz. 12.30
XI.            Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

XII.  Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 19.02.2010r.

Oznaczenie i numer postępowania: dostawa paliw płynnych zam. 01/ZP/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nie odrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3  złożoną przez  Firmę Skiergaz , Henryk Sałkowski  Mokra Lewa 1 A 96-100 Skierniewce.

Cena netto zaoferowana w tej ofercie wynosi: ON 3,29 zł  upust 9gr., ET 3,65zł upust 9 gr.

Oferta ta uzyskała ocenę 100 punktów

Oferta nr 1-Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. , 96-100 Skierniewice, ul. Czerwona 7

zaoferowana

Oferta uzyskała ocenę 98,55 punktów

Oferta nr 2 Firma Staniol Stanisław Baran 96-100 Skierniewice, ul. Armii Krajowej 4

zaoferowana cena netto to : ON 3,28 zł upust 7 gr., ET 3,62 zł upust 7 gr.                                

Oferta uzyskała ocenę 99,76 punktów

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 19.03.2010 roku.