usługi


OCZYSZCZANIE PLACÓW, ULIC, CHODNIKÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNCYH

 Więcej

TARGOWISKO


Możesz tu kupić warzywa i owoce. Świeże mięsą i inne delikatesy z lokalnych wędzarni. Koniecznie przyjdź i spróbuj natury!

Więcej

grabskie sioło


Zapraszamy na kajaki, rowery, grill, ognisko. Zorganizujemy dla Was wszelkie spotkania i imprezy. 

Więcej

sCHRONISKO


Przygarnij psa... 
"Są dwa światy i jedno słońce,
które u nas słabiej coś grzeje [...]"

Więcej

Skierniewice, dn. 05.01.2012 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – zakup ciągnika z wyposażeniem w leasingu operacyjnym

            poniżej 206 000 EURO

prowadzonym w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz.177 z póż. zm.),

I.     Zamawiający:

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.,

96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75 A, woj. łódzkie,

wysokość kapitału zakładowego 1 385 000,00 zł., wpisany pod nr KRS: 0000166504

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS

tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08

adres poczty elektronicznej(e-mail): zum5@onet.eu

strona internetowa: www.zum-skierniewice.pl

 

II.                Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.

 

III.          Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia: www.zum-skierniewice.pl

Przewiduje się możliwość pobierania SIWZ bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 3.

Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w sprawach proceduralnych: Sławomir Koza  pok. 3 lub Piotr Majka  pok. Nr 1,

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego-01/ZP/2012

 

IV.    Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup ciągnika komunalnego z wyposażeniem

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

Wspólny słownik zamówień publicznych kod CPV: 1670000-2 ciągniki

                                                                                        43313100-1 pługi odśnieżające

                                                                                        34390000-7 akcesoria ciągnikowe

                                                                                        34144440-5 piaskarki

                                                                                        66114000-2 lesasing           

V.    Termin wykonania zamówienia – do dnia 15.02.2012 roku

VI.   Miejsce wykonania zamówienia: Zakład utrzymania Miasta  Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 75 A, 96-100 Skierniewice

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .

1)                posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.5.

4)           nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.1.

2.      Na potwierdzenie spełnienia warunków złożą następujące dokumenty:

2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru,

2.4 aktualną koncesję

2.5 oświadczenie oferenta

3.    Warunki płatności: Należności za zakupiony sprzęt komunalny nastąpi zgodnie z umową leasigową

VIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

 

IX.            Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, pok. nr3 Termin składania ofert upływa dnia  20.01.2012 r.  o godz. 1200.

X.           Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pok. nr 3, termin otwarcia ofert  20.01.2012r. o godz. 12.30

 

XI.            Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

XII.  Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 05.01.2012r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO ZAMÓWIENIU
poniżej 206 000 EURO prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póź. zm.), ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Zakładu
Utrzymania Miasta Sp. z o.o.w dniu 05.01.2012, oraz Portalu UZP numer 5454-2012 Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.
 ul Sobieskiego 75 A                tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08                     (e-mail): zum5 @onet.eu    www.zum-skierniewice.pl               
ogłasza, że przetarg nieograniczony na : dostawę ciągnika komunalnego z wyposażeniem  został nierozstrzygnięty .                                                                                          
Uzasadnienie :                                                                                                                 Do przetargu wpłynęła jedna oferta , która została odrzucona z uwagi
na wysoką zaoferowaną cenę. Wartość przedstawiona i ogłoszona przez  zamawiającego przed otwarciem oferty wynosiła 105 000,00 zł netto ,
natomiast cena zaoferowana wynosiła 127 211,71 zł netto