usługi


OCZYSZCZANIE PLACÓW, ULIC, CHODNIKÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNCYH

 Więcej

TARGOWISKO


Możesz tu kupić warzywa i owoce. Świeże mięsą i inne delikatesy z lokalnych wędzarni. Koniecznie przyjdź i spróbuj natury!

Więcej

grabskie sioło


Zapraszamy na kajaki, rowery, grill, ognisko. Zorganizujemy dla Was wszelkie spotkania i imprezy. 

Więcej

sCHRONISKO


Przygarnij psa... 
"Są dwa światy i jedno słońce,
które u nas słabiej coś grzeje [...]"

Więcej

Zapytanie Ofertowe

Skierniewice 15.01.2013.

OGŁOSZENIE

 Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. 96-100 Skierniewice ul Sobieskiego 75 A ,                                NIP 836-15-55-545, Regon 750120226

 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg w formie zapytania o cenę na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem

 Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiot zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Ÿ  soli drogowej  DR z antyzbrylaczem kod  CPV 14440000-7 w ilości  700 ton.            . 

Sól drogowa powinna zawierać minimum 96% chlorku sodu granulacji 0,10—6,0 mm            z czego powyżej 0,20 mm winno być 50%.

Przedmiot zamówienia musi posiadać atest PZH zgodny z PN-86/C-84081/2 i pozytywną opinią Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i atest Państwowego Zakładu Higieny.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania  ofert częściowych.

II. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia – od dnia 01 lutego 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r., wg uzgodnionego przez strony harmonogramu dostaw.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29.I.2004 r. :

 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie  oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. Nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie  zamówienia.( art.24 ust. 1 i 2 PZP).

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1  ustawy  Prawa Zamówień Publicznych wg wzoru  nr 1 załączonego do SIWZ;
 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru nr 2 załączonego do SIWZ;
 3. parafowany przez wykonawcę Projekt umowy   – załącznik 3 SIWZ,
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub  wypisu z innych ewidencji i rejestracji obejmujących inne formy organizacyjne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 5. Atest PZH  zgodny z PN;
 6. Opinia techniczna IBDiM;
 7. Świadectwo kontroli jakości.
 8. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego;
  1. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
 2. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty;
 3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę;
 4. Oferta i załączniki do oferty(oświadczenia  i  dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy;
 5. W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem  przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy;
 6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu;
 7. Każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) musi być kolejno ponumerowana;
 8. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający  jej  samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiając zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia, np. całą ofertę Wykonawca może przesznurować,  a końce sznurka trwale zabezpieczyć, zszyć wszystkie strony oferty;
 9. Wszelkie  poprawki lub zmiany w tekście oferty ( w tym w załącznikach do oferty) muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę  podpisującą ofertę;

11.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

 

 

 

VII. Termin związania ofertą

 

Oferent pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem  składania ofert.

 

VIII. Miejsce, termin  składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w terminie najpóźniej do dnia  23.01.2013 r. do godz. 1200.
 2. Ofertę można składać osobiście przez pełnomocnika Oferenta lub przesłać pocztą (decyduje czas wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego) na adres Zamawiającego z dopiskiem  „Oferta na dostawę soli”;
 3. Oferta złożona po terminie zostanie  zwrócona  Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie  protestu;
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  23.01.2013 r. o godz. 1215 w siedzibie zamawiającego przy ul. Sobieskiego 75 A;
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi imię i nazwisko, nazwę firmy, adres- siedzibę oferenta , którego oferta jest otwierana, cenę brutto 1 tony soli w PLN;
 7. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami następujące osoby:

               - Sławomir Koza   Tel/fax (0-46) 833-30-08 lub 664 331 064

                -Piotr Majka          Tel/fax (0-46) 833-30-08 lub 600 237 154

 

IX. Sposób obliczania ceny

              Cena winna być podana brutto za 1 tonę soli wraz z  kosztami transportu do siedziby Zamawiającego.

X. Opis kryteriów

       Jedynym kryterium przy wyborze  oferty będzie najniższa cena zaproponowana przez oferenta.

W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie  oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

 

XI. Istotne dla stron postanowienie, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej  umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi na piśmie  o wynikach postępowania wszystkich oferentów;

 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  za wykonany przedmiot zamówienia kwotę wskazaną na fakturze brutto przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,  wystawionej po zrealizowaniu  zamówienia, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
 2. Z wybranym wykonawcą Zamawiający dokona zawarcia umowy w terminie nie krótszym  niż 7 dni  od dnia przekazania  zawiadomienia o wyborze  oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą;
 3. Projekt umowy w załączeniu.

XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ustawie z dnia 29.stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w Dziale VI środki ochrony prawnej

XIII. Załączniki:

     1.Oświadczenie  o treści określonej w art.22 ust. 1 ustawy PZP.         

    2.Formularz ofertowy

    3.Projekt umowy

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU

                     Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nie odrzuconych ofert złożonych w

przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo

Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), wybrano jako najkorzystniejszą

ofertę  złożoną Kopalnia Soli „Kłodawa” która zaoferowała najtańszą ceną wynoszącą  356,70zł zł brutto za 1 tonę soli z transportem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani treścią protokołu  sporządzonego w trakcie niniejszego postępowania, proszę o złożenie  stosownego wniosku celem ustalenia terminu i trybu udostępnienia protokołu.

Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym  postępowaniu, zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

   Z poważaniem