usługi


OCZYSZCZANIE PLACÓW, ULIC, CHODNIKÓW I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNCYH

 Więcej

TARGOWISKO


Możesz tu kupić warzywa i owoce. Świeże mięsą i inne delikatesy z lokalnych wędzarni. Koniecznie przyjdź i spróbuj natury!

Więcej

grabskie sioło


Zapraszamy na kajaki, rowery, grill, ognisko. Zorganizujemy dla Was wszelkie spotkania i imprezy. 

Więcej

sCHRONISKO


Przygarnij psa... 
"Są dwa światy i jedno słońce,
które u nas słabiej coś grzeje [...]"

Więcej

Skierniewice, dn. 05.04.2011 r.

         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

            poniżej 206 000 EURO

prowadzonym w oparciu o przepisy  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz.177 z póż. zm.),

I.     Zamawiający:

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.,

96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75 A, woj. łódzkie,

wysokość kapitału zakładowego 1 385 000,00 zł., wpisany pod nr KRS: 0000166504

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS

tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08

adres poczty elektronicznej(e-mail): zum5@onet.eu

strona internetowa: www.zum-skierniewice.pl

II.                Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.

III.           Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia: www.zum-skierniewice.pl

Przewiduje się możliwość pobierania SIWZ bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 3.

Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w sprawach proceduralnych: Sławomir Koza  pok. 3 lub Anna Patrzałek  pok. Nr 3,

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego-01/ZP/2011

 

IV.    Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa soli drodowej DR z antyzbrylaczem:
-sól drogowa Dr z antyzbrylaczem--- 600 ton

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

Wspólny słownik zamówień publicznych kod CPV: 14440000-7

V.    Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie od dnia

      04.05.2011 do dnia 31.03.2012 roku

VI.   Miejsce wykonania zamówienia: Zakład utrzymania Miasta  Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 75 A, 96-100 Skierniewice

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .

1)                posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)        znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.5.

4)           nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.1.

2.      Na potwierdzenie spełnienia warunków złożą następujące dokumenty:

2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru,

2.4 aktualną koncesję

2.5 oświadczenie oferenta

3.    Warunki płatności: Należności za zakupioną sól drogową będą realizowane na konto wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT.

VIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena (koszt) – 100%

 

IX.            Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, pok. nr3 Termin składania ofert upływa dnia  20.04.2011 r.  o godz. 1200.

X.           Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pok. nr 3, termin otwarcia ofert  20.04.2011r. o godz. 12.30

XI.            Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

XII.  Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych: 05.04.2011r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU

                     Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nie odrzuconych ofert złożonych w

przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –Prawo

Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), wybrano jako najkorzystniejszą

ofertę  złożoną Kopalnia Soli „Kłodawa” która zaoferowała najtańszą ceną wynoszącą                327,18zł/t  zł brutto za 1 tonę soli z transportem.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani treścią protokołu  sporządzonego w trakcie niniejszego postępowania, proszę o złożenie  stosownego wniosku celem ustalenia terminu i trybu udostępnienia protokołu.

Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym  postępowaniu, zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

   Z poważaniem