usługi 


 WIĘCEJ 

grabskie sioło


 WIĘCEJ 

sCHRONISKO

 WIĘCEJ 

  KWATERY

 WIĘCEJ 

Skierniewice, dn. 02.03.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

poniżej 206 000 EURO                                              prowadzonym w oparciu o przepisy   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póż. zm.),

I.       Zamawiający:

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.,

96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75 A, woj. łódzkie,

wysokość kapitału zakładowego 1 385 000,00 zł., wpisany pod nr KRS: 0000166504

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS

tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08

adres poczty elektronicznej(e-mail): zum5@onet.eu

strona internetowa: www.zum-skierniewice.pl

  1. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.
    1. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia:

Przewiduje się możliwość pobierania SIWZ bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 3.

Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w sprawach proceduralnych: Sławomir Koza pok. 3 lub Władysław Guzewski  pok. Nr 1,

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego-02/ZP/2016

IV.    Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu:

-olej napędowy - 80 0001,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 23 12 11 00-2

V.  Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie od dnia
01.04.2016 do dnia 31.03.2017 roku

  1. Miejsce wykonania zamówienia: stacja paliw usytuowana na terenie siedziby zamawiającego
  2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadać
koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne". Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą
dokumenty określone w pkt. 2.3, 2.4

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

3) posiadają cysterny przystosowane do dostaw hurtowych paliwa, a dostawca do czasu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu  nie został ukarany przez Inspekcję Handlową podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za sprzedaż paliw nie spełniających wymagań wynikających z przepisów w zakresie paliw ciekłych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia -podstawa ustawa z dnia 10 stycznia 2003r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali ciekłych ( Dz. U z 2003r nr 17 poz. 154 i nr 199 poz. 1934). Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.1.

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.7.

6)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24 ust. l i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.2.

2.    Na potwierdzenie spełnienia warunków złożą następujące dokumenty:

2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru,
  2. aktualną koncesję (decyzję wraz z warunkami jej udzielenia),

3.  Warunki płatności:

      Należności za zakupione paliwa będą realizowane na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

VIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

          cena (koszt) -100%

IX.    Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego,  
   pok. Nr 3. Termin składania ofert upływa
   dnia 15.03.2015 r. o godz. 1200

X.     Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego - pok.
nr 3, termin otwarcia ofert 15.03.2015 r. o godz. 1215

 

XI.    Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

XII.   Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu
        Zamówień Publicznych: 02.03.2016r.

 

projekt umowy

SWIZ

Oświadczeniezenie

formularz

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO ZAMÓWIENIU

poniżej 206 000 EURO prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póź. zm.), ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o. o.

w dniu 23.02.2015 , oraz Portalu UZP numer 2359-2015 Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. ul Sobieskiego 75 A tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08 e-mail): zum5 @onet.eu www.zum-skierniewice.pl ogłasza, że przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu został rozstrzygnięty.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Firmę

Petrodom Venna Sp. z o.o. Sp.K.. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska.

Cena jednostkowa wybranej oferty to 3 ,12 zł/l minus upust 0,23 zł/l tj. 2,89 zł/litr oleju napędowego netto ( 3,55 zł/litr brutto.).

Uzasadnienie wyboru : Wybrano ofertę z najniższą ceną.

 

 

Skierniewice 08.02.2016 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy paliw płynnych”

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ i modyfikacja treści SIWZ.

Zamawiający , Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o., informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art.18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r.Nr 113. Poz.759 ze zm) , Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikację treści SIWZ.

Pytanie 1 :

W SIWZ rozdział 11.4 powołujecie się Państwo na cenę netto za 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu 11.03.2016r na stronie www.orlen.pl minus oferowany opust. Rozliczanie dostarczanego paliwa miałoby odbywać się w temperaturze rzeczywistej. PKN Orlen S.A. podaje ceny w temp. 15 C zatem oferta też będzie odnosiła się do ceny w temp. 15 C minus rabat. W świetle powyższego naszym zdaniem rozliczanie za dostarczone paliwo również powinno odbywać się w temp. 15 C aby cena sprzedaży była odniesieniem do ceny oferty.

Czy wyrazicie Państwo zgodę na rozliczanie za dostarczone paliwo w temp. 15 C?

Pytanie 2:

Zapytanie dotyczące ceny dostaw zawartej w pkt. 11.4 SIWZ

Odpowiedź na pytanie 1 i 2 :

Punkt 11.4  otrzymuje brzmienie :  Cena winna być podana netto za 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu 11.03.2016r. na stronie www.orlen.pl. minus oferowany upust podany w groszach. Rozliczanie dostarczonego paliwa odbywać się będzie w temperaturze 15 C. Cena za dostarczane paliwo ustalana będzie w oparciu o cenę hurtową PKN Orlen w dniu dostawy minus stały rabat w wysokości podanej w ofercie.

Pytanie 3 :

W rozdziale 3. 1.2 SIWZ piszecie , że dostawy będą odbywały się na zadzie doraźnych telefonicznych, faksowych lub e-mailowych zamówień, nie określając jasno czasu na dostawę od momentu złożenia zamówienia.

Czy godzicie się Państwo na zapis : Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień w formie pisemnej , faksem lub e-mailem, które będą przesłane co najmniej 48 godzin przed oczekiwaną dostawą ?

Odpowiedź :

W pkt. 3.1.2 Należy dopisać zdanie : Realizacja dostaw ON w maksymalnym czasie 48 godzin od złożenia zamówienia

Pytanie 4 :

Na podstawie czego Zamawiający chce rozliczać się z ilości dostarczonego paliwa.  Czy Zamawiający posiada zalegalizowany własny system pomiarowy, czy też na podstawie systemu pomiarowego cysterny paliwowej z wydrukiem .

Odpowiedź :

Na postawie systemu pomiarowego cysterny paliwowej z wydrukiem .

Pytanie 5 :

W projekcie umowy w § 2ust. 2. powołujecie się Państwo na dzienną cenę sprzedaży obowiązującą w dniu 06.03.205r. udostępnioną na stronie www.orlen.pl. Data ta jest różna od daty , na którą powołujecie się w SIWZ-11.03.2016r.. Czy obowiązująca datą jest data z SIWZ.

Odpowiedź :

Obowiązującą datą jest  data zamieszczona w SIWZ.

Z poważaniem

Sławomir Koza