usługi 


 WIĘCEJ 

grabskie sioło


 WIĘCEJ 

sCHRONISKO

 WIĘCEJ 

  KWATERY

 WIĘCEJ 

Skierniewice, dn. 02.03.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa

poniżej 206 000 EURO                                              prowadzonym w oparciu o przepisy   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póż. zm.),

I.       Zamawiający:

Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.,

96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75 A, woj. łódzkie,

wysokość kapitału zakładowego 1 385 000,00 zł., wpisany pod nr KRS: 0000166504

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX wydział KRS

tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08

adres poczty elektronicznej(e-mail): zum5@onet.eu

strona internetowa: www.zum-skierniewice.pl

  1. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony.
    1. Adres strony internetowej, na której zamieszczone będą istotne warunki zamówienia:

Przewiduje się możliwość pobierania SIWZ bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 3.

Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

w sprawach proceduralnych: Sławomir Koza pok. 3 lub Władysław Guzewski  pok. Nr 1,

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego-01/ZP/2017

IV.    Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa paliw płynnych do samochodów i sprzętu:

-olej napędowy - 80 0001,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 23 12 11 00-2

V.  Termin wykonania zamówienia - sukcesywnie od dnia
01.04.2017 do dnia 31.03.2018 roku

  1. Miejsce wykonania zamówienia: stacja paliw usytuowana na terenie siedziby zamawiającego
  2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: .

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadać
koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia
10 kwietnia 1997r. „Prawo energetyczne". Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą
dokumenty określone w pkt. 2.3, 2.4

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

3) posiadają cysterny przystosowane do dostaw hurtowych paliwa, a dostawca do czasu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu  nie został ukarany przez Inspekcję Handlową podległą Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za sprzedaż paliw nie spełniających wymagań wynikających z przepisów w zakresie paliw ciekłych składających się na przedmiot niniejszego zamówienia -podstawa ustawa z dnia 10 stycznia 2003r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pali ciekłych ( Dz. U z 2003r nr 17 poz. 154 i nr 199 poz. 1934). Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.1.

5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.7.

6)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art.24 ust. l i ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Potwierdzeniem spełnienia tego warunku będą dokumenty określone w pkt. 2.2.

2.    Na potwierdzenie spełnienia warunków złożą następujące dokumenty:

2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru,
  2. aktualną koncesję (decyzję wraz z warunkami jej udzielenia),

3.  Warunki płatności:

      Należności za zakupione paliwa będą realizowane na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty sprzedaży.

VIII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

          cena (koszt) -100%

IX.    Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego,  
   pok. Nr 3. Termin składania ofert upływa
   dnia 15.03.2017 r. o godz. 1200

X.     Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego - pok.
nr 3, termin otwarcia ofert 15.03.2017 r. o godz. 1215

 

XI.    Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

XII.   Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu
        Zamówień Publicznych: 02.03.2017r.

 

 

 

Pliki do pobrania

 

SWIZ

Projekt umowy

Oświadczenie oferenta

Formularz ofertowy

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZNEGO ZAMÓWIENIU

 

poniżej 206 000 EURO prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19,poz.l77 z póź. zm.), ogłoszonego na tablicy ogłoszeń Zakładu Utrzymania Miasta Sp. z o. o.

w dniu 23.02.2015 , oraz Portalu UZP numer 2359-2015 Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. ul Sobieskiego 75 A tel. (046) 833-30-08; fax (046) 833-30-08 e-mail: zum5 @onet.eu , www.zum-skierniewice.pl ogłasza, że przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych do pojazdów i sprzętu został rozstrzygnięty.

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Firmę

CZECH-OIL Sp. Z o.o. Dąbrówka Wielka, ul. Zagajnikowa 1A ,95-100 Zgierz . Cena jednostkowa wybranej oferty to 3 ,52 zł/l minus             upust 0,19 zł/l tj. 3,33 zł/litr oleju napędowego netto ( 4,1 zł/litr brutto.).

Uzasadnienie wyboru : Wybrano ofertę z najniższą ceną.