usługi 


 WIĘCEJ 

grabskie sioło


 WIĘCEJ 

sCHRONISKO

 WIĘCEJ 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

o wartości nie przekraczającej wyrażonej

w złotych równowartości 30000 euro

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady i tryb dokonywania zakupów , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
2. Przeliczenie PLN na EURO dokonuje się w oparciu o obowiązujące w dniu ustalania wartości zamówienia Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro.
3. Wartość zamówienia określa się bez podatku od towarów i usług , stosując odpowiednio przepisy art. 32-35 ustawy Pzp

§ 2

Zamówień należy dokonywać w sposób celowy i oszczędny , stosując zasadę uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

§ 3

1. Zlecenia dokonania zakupów udziela ustnie lub pisemnie Kierownik Zamawiającego

§ 4

1. Dokonanie zakupu wymaga :
a) Sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania
b) Przeprowadzenie postępowania w sposób opisany w § 6-8
c) Sporządzenia pisemnej umowy
2. Za zgodą kierownika Zamawiającego / osoby upoważnionej dopuszczalne jest udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy , po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji w celu uzyskania najlepszych warunków wykonania zamówienia.

§ 5

Czynności określone w § 4 ust. 1 pkt 1-3 wykonuje wskazana przez Kierownika Zamawiającego osoba

§ 6

Procedura wyboru wykonawcy polega na rozeznaniu rynku i przeglądu cen potencjalnych wykonawców.

§ 7

1. Rozeznanie rynku dotyczące przeglądu cen przeprowadza się telefonicznie, pisemnie ,faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Informację o przeprowadzonym postępowaniu należy zamieścić na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego , z podaniem określenia przedmiotu zamówienia , kryteriów oceny ofert, miejsca i terminu składania ofert.
2. Rozeznanie rynku polega na zaproszeniu do udziału w postępowaniu co najmniej trzech wykonawców.

§ 8

1. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę (np. 10 000 zł), osoba przeprowadzającą postępowanie o udzielenie zamówienia obowiązana jest wysłać zaproszenie do złożenia ofert w formie pisemnej (elektronicznej) do najmniej trzech wykonawców .
2. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sposób uniemożliwiający powzięcie wiadomości o treści oferty przed ich otwarciem (opakowane)
3. Otwarcie ofert dokonywane jest w obecności co najmniej trzech osób (pracowników zamawiającego)

§ 9

1. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, pracownik merytoryczny przedstawia wnioski prezesowi jednostki, w celu zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną lub ofertę , która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów (oferta najkorzystniejsza ekonomicznie) przyznanych w poszczególnych kryteriach podanych w zaproszeniu do składania ofert.

§ 10

Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się niezwłocznie w formie pisemnej .

§ 11

Postępowanie o udzielenie zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej (protokołu) w której odnotować należy :

a. Imiona i nazwiska (nazwy) i adresy wykonawców zaproszonych do składania ofert,
b. Oferowane w ofertach ceny i inne oświadczenia (jeżeli wymagano),
c. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniem,
d. Informację o wykluczeniu wykonawcy lub odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem.