targowisko

Sprzedaż w pawilonach handlowych

Na Targowisku sprzedaż w kioskach i pawilonach handlowych odbywa się na podstawie umów zawartych z Administratorem Targowiska. Dzierżawcy są zwolnieni z dziennej opłaty targowej w przypadku handlu w tych kioskach i pawilonach.

Stawki za dzierżawę gruntu ustala Administrator, czyli Zarząd Zakładu Utrzymania Miasta poprzez wydanie zarządzenia.

 

ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU POD PAWILON HANDLOWY JEST POPRZEDZONE ZŁOŻENIEM WNIOSKU.

 

Miejsce złożenia wniosku
Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75A

 

Podstawa prawna

UCHWAŁA NR XXVII/88/12 RADY MIASTA SKIERNIEWICE
z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach

 

Inne informacje
- Umowa dzierżawy gruntu zostaje zawarta na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia

 

Wymagane dokumenty:
- wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu,
- oświadczenie o udostepnieniu danych osobowych

 

.....

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy

Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy

Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych