Zakład Utrzymania Miasta w Skierniewicach Sp. z o.o. dba o czystość i estetykę terenów miejskich. W ramach podstawowych zadań pracownicy spółki zajmują się tworzeniem i utrzymaniem zieleni, oczyszczaniem ulic i chodników oraz zachowaniem porządku na placach zabaw. Spółka posiada załogę i niezbędny sprzęt, który pozwala utrzymywać bezpieczeństwo na głównych ciągach komunikacyjnych (ulicach i chodnikach) w trakcie trwania zimowych miesięcy. Zakład Utrzymania Miasta swoje działania ogniskuje również wokół prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, targowiska miejskiego oraz oświetlenia ulicznego.