SPRZEDAŻ W PAWILONACH HANDLOWYCH

SPRZEDAŻ W PAWILONACH HANDLOWYCH


Na Targowisku sprzedaż w kioskach i pawilonach handlowych odbywa się na podstawie umów zawartych z Administratorem Targowiska. Dzierżawcy są zwolnieni z dziennej opłaty targowej w przypadku handlu w tych kioskach i pawilonach.
Stawki za dzierżawę gruntu ustala Administrator, czyli Zarząd Zakładu Utrzymania Miasta poprzez wydanie zarządzenia.

 

ZAWARCIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU POD PAWILON HANDLOWY JEST POPRZEDZONE ZŁOŻENIEM WNIOSKU.
MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 75A

 

PODSTAWA PRAWNA

  UCHWAŁA NR XXVII/88/12 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Skierniewicach

 

INNE INFORMACJE
– Umowa dzierżawy gruntu zostaje zawarta na czas nieokreślony, z miesięcznym okresem wypowiedzenia

 

WYMAGANE DOKUMENTY
– wniosek o zawarcie umowy dzierżawy gruntu,
– oświadczenie o udostepnieniu danych osobowych

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy

  Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy

  Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych