RODO

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 
  1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach przy ul. Sobieskiego 75A,
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt e-mail: iod@zum-skierniewice.pl
  3. Udostępnianie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do wykonania umowy pomiędzy Państwem a Zakładem Utrzymania Miasta w Skierniewicach .W przypadku nieudostępnienia danych osobowych, wykonanie umowy nie będzie możliwe,
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania ww. umowy na podstawie prawnej określonej w art. 6 ust 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub do czasu wypełnienia innych obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa,
  6. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  7. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych,
  8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich oraz innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa,
  9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu