testowa stronka

testowa stronka

REGULAMIN I SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1.W zarządzeniu wewnętrznym powołującym Komisję, wyznacza się jednocześnie jego przewodniczącego i sekretarza. 2. Przewodniczący kieruje pracą Komisji, reprezentuje ją w wystąpieniach zewnętrznych i jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących spraw organizacyjnych związanych z prowadzeniem postępowania. 3.Decyzje Komisji powinny zapadać zgodnie. 4. Jeśli uzgodnienie stanowiska nie jest możliwe , przewodniczący Komisji zarządza głosowanie tajne lub jawne, w którym każdy z członków ma jeden głos. W przypadku gdy głosowanie nie może wyłonić rozstrzygnięcia, przewodniczący Komisji ma głos przeważający. 5.Obowiązkiem sekretarza jest prowadzenie w sposób ciągły protokółu toczącego się postępowania i stanowiących jego integralną część protokołów kolejnych posiedzeń Komisji. 6. Sekretarz jest odpowiedzialny za formalną stronę postępowania Jego dokumentację oraz organizację kontaktów z oferentami. 7.Członkom Komisji można w początkowej fazie postępowania przydzielić zadania związane z przygotowaniem dokumentów, opracowaniem lub wyborem metody wartościowania ofert itp. 8.Oferty nie spełniające zewnętrznych wymogów odrzuca się natychmiast informując o tym obecnych; - termin złożenia oferty - nie wniesienie wadium w określonym terminie 9. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się jeżeli: a. w postępowaniu w trybie innym, niż tryb z wolnej ręki, wpłynęły nie mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu lub mniej niż dwa wnioski o dopuszczeniu do udziału w przetargu ograniczonym,   b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , która zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia, c. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można było wcześniej przewidzieć, d. zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia w Biuletynie   Zamówień Publicznych ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo postępowanie jest dotknięte wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy. 10. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia dostawców lub wykonawców biorących udział w postępowaniu ,podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 11 .W przypadku unieważnienia z winy zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne na podstawie ust. l pkt. 3 lub 4, dostawcom lub wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu , w szczególności kosztów przygotowania oferty. 12. Komisja przetargowa przeprowadza w trybie publicznym /jawnym/ otwarcie ofert, podając obecnym: - imię i nazwisko, - nazwę (firmę), - adres (siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest otwierana, - cenę oferty, - termin wykonania zamówienia publicznego, - okres gwarancji, - warunki płatności zawarte w ofercie, - datę złożenia oferty, Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Powyższe informacje doręcza się oferentom , którzy nie byli obecni przy otwieraniu ofert, na ich wniosek. 13 Część jawną postępowania Komisji dokonuje się w formie listy zawierającej nazwę  oferenta i cenę /drukZP-12/. 14. Oferty odrzucone umieszcza się na liście z uzasadnieniem ich odrzucenia /druk ZP-19/. 15. Przed przystąpieniem do porównania ofert, członkowie Komisji podpisują swoje oświadczenia o braku okoliczności, które mogłyby przeważać ich bezstronność /drukZP-1 zał.10/ 16. Wyjaśnienie treści złożonych ofert i sporządzenie informacji o spełnieniu wymogów wymaganych od dostawców-wykonawców /druk ZP-17/ 17. Komisja po otwarciu ofert , w trybie niejawnym dokonuje oceny otrzymanych ofert w zakresie podmiotowym, stosując ściśle zapisane w specyfikacji kryteria . Metody porównania ofert /punktowe lub inne/ ustala Komisja stosownie do zakresu i merytorycznej zawartości zamówienia /druk ZP-20/. 18. Komisja posługując się stosownymi kryteriami i wybraną metodą wartościowania ofert układa ranking rozpatrywanych ofert, wskazując ofertę na 1-ej pozycji jako najkorzystniejszą /ZP-21/ 19. Powody odrzucenia wszystkich ofert /drukZP-16/. 20. Wypełnienie protokółu /drukZP-1/ i przedstawienie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki zamawiającej, z propozycją podpisania umowy z wybranym oferentem. 23. Komisja zawiadamia niezwłocznie uczestników postępowania o jego rozstrzygnięciu, proponując wybranemu oferentowi podpisanie umowy nie wcześniej niż 7 ogłoszenia, o którym mowa w art.50 ust.2, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą, 23. Komisja na żądanie uczestników postępowania umożliwia im dostęp do protokółu w zakresie nie naruszającym ważny interes państwa, ważne interesy handlowe stron oraz zasady uczciwej konkurencji, przebiegu badania ,oceny i porównania treści złożonych ofert. 24. Przygotowanie i rozesłanie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty /drukZp-150/. 25. Komisja w przypadku otrzymania protestu zawiesza postępowanie do czasu jego rozstrzygnięcia . nie dłużej niż 7 dni. 26 Komisja sporządza końcowy protokół postępowania przekazując całość dokumentacji n m pracownikom zamawiającego, którzy będą nadzorować lub zarządzać realizację zawartej umowy w wyniku postępowania.