REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro

 

§ 1
1. Regulamin określa zasady i tryb dokonywania zakupów , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
2. Przeliczenie PLN na EURO dokonuje się w oparciu o obowiązujące w dniu ustalania wartości zamówienia Rozporządzenie Prezesa RM w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro.
3. Wartość zamówienia określa się bez podatku od towarów i usług , stosując odpowiednio przepisy art. 32-35 ustawy Pzp.

 

§ 2
Zamówień należy dokonywać w sposób celowy i oszczędny , stosując zasadę uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań.

 

§ 3
1. Zlecenia dokonania zakupów udziela ustnie lub pisemnie Kierownik Zamawiającego

 

§ 4
1. Dokonanie zakupu wymaga :
a) Sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania
b) Przeprowadzenie postępowania w sposób opisany w § 6-8
c) Sporządzenia pisemnej umowy
2. Za zgodą kierownika Zamawiającego / osoby upoważnionej dopuszczalne jest udzielenie zamówienia konkretnemu wykonawcy , po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji w celu uzyskania najlepszych warunków wykonania zamówienia.

 

§ 5
Czynności określone w § 4 ust. 1 pkt 1-3 wykonuje wskazana przez Kierownika Zamawiającego osoba

 

§ 6
Procedura wyboru wykonawcy polega na rozeznaniu rynku i przeglądu cen potencjalnych wykonawców.

 

§ 7
1. Rozeznanie rynku dotyczące przeglądu cen przeprowadza się telefonicznie, pisemnie ,faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Informację o przeprowadzonym postępowaniu należy zamieścić na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego , z podaniem określenia przedmiotu zamówienia , kryteriów oceny ofert, miejsca i terminu składania ofert.
2. Rozeznanie rynku polega na zaproszeniu do udziału w postępowaniu co najmniej trzech wykonawców.

 

§ 8
1. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę (np. 10 000 zł), osoba przeprowadzającą postępowanie o udzielenie zamówienia obowiązana jest wysłać zaproszenie do złożenia ofert w formie pisemnej (elektronicznej) do najmniej trzech wykonawców .
2. Oferty w formie pisemnej należy złożyć w sposób uniemożliwiający powzięcie wiadomości o treści oferty przed ich otwarciem (opakowane).
3. Otwarcie ofert dokonywane jest w obecności co najmniej trzech osób (pracowników zamawiającego).

 

§ 9
1. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, pracownik merytoryczny przedstawia wnioski prezesowi jednostki, w celu zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną lub ofertę , która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów (oferta najkorzystniejsza ekonomicznie) przyznanych w poszczególnych kryteriach podanych w zaproszeniu do składania ofert.

 

§ 10
Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawiera się niezwłocznie w formie pisemnej .

 

§ 11
Postępowanie o udzielenie zamówienia należy udokumentować w postaci notatki służbowej (protokołu) w której odnotować należy :
a. Imiona i nazwiska (nazwy) i adresy wykonawców zaproszonych do składania ofert,
b. Oferowane w ofertach ceny i inne oświadczenia (jeżeli wymagano),
c. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej wraz z uzasadnieniem,
d. Informację o wykluczeniu wykonawcy lub odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem.